Privacyverklaring

Versie: 26 mei 2023

In deze verklaring legt Spectral Enterprise B.V., gevestigd te (1033 RX) Amsterdam aan de Plotterstraat 22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 65812573 (hierna “Spectral”), uit welke persoonsgegevens Spectral verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met privacy@spectral.energy.

Reikwijdte van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites en domeinen die eigendom zijn van Spectral of door Spectral worden beheerd.

Ons privacybeleid

Via de websites van Spectral worden persoonsgegevens verwerkt. Spectral respecteert je privacy en behandelt je persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van jouw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spectral verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Je IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Energieverbruik van huishoudens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld  een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Spectral maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming (AVG Artikel 4.4).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spectral verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen en met de volgende wettelijke grondslagen (in de zin van de AVG, artikel 6):

Contractueel: Het is noodzakelijk om jouw gegevens te verwerken om een overeenkomst die Spectral met jou heeft uit te voeren, of omdat je ons gevraagd hebt bepaalde zaken te regelen voordat we een contract afsluiten.

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Toestemming: Je hebt Spectral ondubbelzinnig toestemming gegevens om jouw persoonlijke data te verwerken voor een specifiek doel.

 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Spectral analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Spectral volgt je surfgedrag op verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Wettelijke verplichting: Het is noodzakelijk om jouw gegevens te verwerken omdat we dit wettelijk verplicht zijn.

 • Spectral verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen

Spectral bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die je ons hebtverstrekt zodat wij contact met je kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je een klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 24 maanden na de laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spectral neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@spectral.energy

Cookies

Voor ons beleid omtrent cookies verwijzen we je graag door naar onze cookie policy.

Verstrekking aan derden

Spectral verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spectral blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Spectral en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@spectral.energy.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Spectral wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Vragen

Als je vragen hebtover je privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door contact op te nemen met Spectral via:

Spectral Enterprise B.V.
Plotterstraat 22
1033 RX Amsterdam
Tel: +31 (0)20-7371628
E-mail: privacy@spectral.energy